אין לכך תחליף

האמת שמאז כבר כמה שנים שאני פשוט מעדיף לחיות בגפי. נכון שאני יוצא ומבלה המון, והכי לא מרגיש לבד בעולם, אבל פשוט לא בא לי להתקשר עם בת זוג אחת ועוד אחת ולתמיד. זה נראה לי קצת מוגזם בעולם של היום עם כל הפיתויים.

הנה בדיוק תכננתי לי חופשה קייצית במיוחד במקום אקזוטי, וקבעתי כבר הכל מה שנשאר לי זה רק ביטוח נסיעות ואני מסודר. מה הייתי צריך עכשיו על הראש מישהי שתתערב לי ותוכיח לי כמה היא צודקת יותר ממני??

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.