Oyunlar aracılığıyla öğrenmek, sadece çocuklar için değil aynı zamanda, farklı öğrenme gereksinimlerini ve beklentileri olan Y jenerasyonu içinde zorunludur.

Y jenerasyonunun teknoloji bilgisine sahip olmaları ve elektronik cihazları hayatlarının her alanında fazla kullanmanın günlük hayatlarında zorunluluk haline gelmesi nedeniyle görsel hafızaları çok güçlü.

İhtiyaçlarına uygun bilgiyi veren dersleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla, Y jenerasyonunu etkili bir şekilde yetiştirmek için, oyunlar en etkili araçların başında geliyor.

Şirketlerde eğitim süreçlerinin oyunlaştırılması insanların daha hızlı öğrenmelerini sağlar.

Oyunlaştırma konuya yeni olanlar tarafından, her ne kadar, sadece oyun oynamak gibi algılansa da, oyunun daha ötesinde bir olgudur. …

MotivaCraft

Motivacraft, oyunlaştırma teknikleri ile çalışanların iş hayatındaki motivasyonel problemlerini, davranış değişikliğini hedefleyerek çözen bir platformdur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store