Şirketlerde Eğitim Süreçlerinin Oyunlaştırılması

MotivaCraft
Oct 30, 2019 · 2 min read

Oyunlar aracılığıyla öğrenmek, sadece çocuklar için değil aynı zamanda, farklı öğrenme gereksinimlerini ve beklentileri olan Y jenerasyonu içinde zorunludur.

Y jenerasyonunun teknoloji bilgisine sahip olmaları ve elektronik cihazları hayatlarının her alanında fazla kullanmanın günlük hayatlarında zorunluluk haline gelmesi nedeniyle görsel hafızaları çok güçlü.

İhtiyaçlarına uygun bilgiyi veren dersleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla, Y jenerasyonunu etkili bir şekilde yetiştirmek için, oyunlar en etkili araçların başında geliyor.

Şirketlerde eğitim süreçlerinin oyunlaştırılması insanların daha hızlı öğrenmelerini sağlar.

Oyunlaştırma konuya yeni olanlar tarafından, her ne kadar, sadece oyun oynamak gibi algılansa da, oyunun daha ötesinde bir olgudur. Problem çözmeye veya bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik kullanılan yeni nesil bir araçtır.

Eğitimin oyunlaştırılması insanların kendi yolculuklarına çıkmalarını, keşfetme dürtülerini tetiklemelerini ve dolayısıyla daha hızlı ve kolay öğrenmelerini sağlayan tasarımlar sunar.

Günümüzde yetişkinler iş hayatı, mesleki tatmin kişisel tatmin gibi ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini gerçekleştirebilmek için formal ve informal boyutta eğitime ihtiyaç duymakta ancak, gerekli zaman ve beklentilerini karşılayan materyal bulmakta güçlük çekmektedirler.

Oyunlaştırmanın temelinde motivasyon kavramı vardır. İçsel motivasyon yetişkin eğitimindeki temel prensiplerden biridir.

Eğitim alanında en çok kullanılan oyunlaştırma teknikleri; yıldız, rozet, ilerleme barı, skor, vb. görsellerdir.

Günleri hatırlamıyoruz, anları hatırlıyoruz. –CESARE PAVESE

Yukarıdaki öğrenme piramidinde de gördüğümüz gibi ;

Derste dinlediklerimizin ancak %5’i, okuduklarımızın %10’u aklımızda kalır. Eğer konu görsel/işitsel malzemelerle desteklenirse akılda kalma %20 olur. Eğer konu bir uygulama ile desteklenmişse öğrenme seviyesi %30’a çıkar. Öğrenci bir grup içerisinde konuyla ilgili bir tartışmaya katıldığında öğrenme seviyesi %50’ye çıkar. Öğrendiği şeyleri kişi uyguladığında ise %75 oranında kalıcı olur.Piramidin en altında ise öğrendiği şeyleri başkasına öğretme var ve bu durumda öğrenme %90’a ulaşır.

Oyunlaştırma içerisinde proje geliştirmeye yönelik tüm alanları gezerek, öğrenciler vb. kişilerle iletişim kurabilir. Böylece kullanıcı gerekli şartları yerine getirdikten sonra;

Eğitim ihtiyaç analizi sonrası çalışanların ve kurumun öğrenme çeşitliliğini ortaya çıkarır.

Kuruma özel bir oyun tasarlanır veya oyunlar adapte edilir.

Gelişim için periyodik sürelerde oyun, oyuncaklar tavsiye edilir.

Gözlem ile danışmanlık devam eder.

Oyun Temelli Öğrenmenin Faydaları

Eğitimleri eğlenceli kılar.

Öğrenme farklılıklarını azaltmaya yardımcı olur.

Eğitim konularını pekiştirir.

Eğitimle iş yaşantısını birleştirir.

Kinestetik öğrenme için olmazsa olmazdır.

Takımdaşlığı arttırır.

Anlaşmazlıkları azaltır.

İletişimi sağlar.

Sıcak iletişime sebep olur.

Yarıştırarak rekabetin heyecanını yaşatır.

Kişisel farklılıkları ortadan kaldırır.

Öğretene geribildirim sağlar.

Metin okuma, dinleme, izlemeden sonra deneyimleme şansı verir.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade