İnsanları Etkileyen Motivasyon Kaynakları

MotivaCraft
Oct 4, 2019 · 3 min read

En geniş anlamıyla motivasyon; davranışı harekete geçiren fizyolojik ya da psikolojik bir eksiklik, ihtiyaç veya herhangi bir hedefe yönelmiş bir dürtü ile başlayan süreçtir ve motivasyon kişiden kişiye değişmektedir.

Motivasyon bireyin davranışına yön veren bir süreçtir.

Çalışanların işletmenin amaçlarına uygun çalışmayı özendirici nitelikte yapılan eylemlere de motivasyon deriz.Motivasyonda süreci başlatan bireyin kendi ihtiyaçlarıdır.

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde insanların birden çok ihtiyaç tarafından motive edildiğini ve bu ihtiyaçların hiyerarşik yapıda olduğundan bahseder.

Bu ihtiyaçlar;

1. Kendini geliştirme, bireyin kendi potansiyelini kullanması, yeteneklerini arttırması ve daha iyi biri olması anlamına gelen ihtiyaçlardır.

2. Saygı ve statü, pozitif bir imaj oluşturma, ilgi çekme, başkaları tarafından tanınma, beğenilme ve takdir edilme gibi ihtiyaçlardır.

3. Sosyal, insanlar arasında kabul görme, arkadaş edinme, bir gruba mensubiyet, ait olma ve sevilme gibi arzuları yansıtır.

4. Güvenlik, güvenli bir fiziksel ve duygusal çevre ve tehditlerden uzak bir yazım isteğidir.

Temel ve fizyolojik, bireyin temel ihtiyaçlarını kapsayan yemek, su, barınma, cinsellik gibi ihtiyaçlardır.

İnsanların zor bilgiyi başarma, yüksek başarı standartına ulaşma, karmaşık görevleri yerine getirme ve diğerlerini geçme arzusu.

Yakın kişisel ilişkiler kurma, çatışmalardan kaçınma ve sıcak dostluklar kurma ihtiyacı.

Başkalarını etkileme, kontrol etme ve diğerlerinden sorumlu olma, başkalarının üzerinde otorite kurma ihtiyacı.

Vrom’un söylediğine göre, motivasyon sonucu sarf edilen gayret bireyin yeteneği ve çevresel faktörlerle birleşerek performansı oluşturmakta ve bu performans sonucunda her birinin kendine özgü değeri olan getiriler ortaya çıkmaktadır.

Teşvik edici bir unsur yok ise, iş görenlerin üstün bir gayret göstermesi beklenemez.

MOTİVASYON ARAÇLARI

Bireyin işlerindeki performanslarını üst düzeye çıkarmak için hem maddi hem psikolojik ve sosyal yönden motivasyonlarının sağlanması gerekmektedir.

İşletmelerdeki yapılanmaların geneli para odaklı olması belirli bir süre sonra tatmine ulaşması ile yeni ihtiyaçların doğmasına ve performansın düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle motive edici unsurlar sadece maddi değil psikolojik açıdan sosyal statüyle bir olmalı.

Ekonomik motive ediciler;

Yüksek ücret; aslında ücret çalışanı motive edici birinci unsur olmasada, paranın motive edici unsur olarak kullanılmamasında iş gören verimliliğini önemli ölçüde düşürecektir.

Bu dengeyi kurabilmek önemlidir.

Performans artışıyla ücret artışının ilişkili olması, iş görenlerin işe ve işletmeye bağlayıcı faktörlerin başında gelmektedir.

Verimlilik ve ücretler arasında ilişki incelendiğinde iş gücü verimliliğinin önemli bir faktör olduğu görülür. Çalışanların belirli kriterler çerçevesinde iş performanslarının adil bir formatta değerlendirilmesi ve bunun ekonomik olarak yansıtılması etkili motivasyon unsurlarıdır.

Psikososyal motive ediciler;

Genellikle insanlara iş yaptırmanın yollarından biride ona yüksek statü tanımaktır. Burda vurgulamak istenen bireye yaptığı işin işletme içerisinde ne kadar önemli olduğu fikrini aşılamak temelindedir.

İş dünyasıında herkes tarafından tanınan bir şirkette çalışmak bireye bir statü sağlamaktadır.

Ekonomik ödüller veya parasal motive ediciler genelde iş görenleri motive etmekte büyük bir öneme sahip olsalarda, her şartta veya her iş görende beklenen etkiyi yaratamazlar.

İş görenler, çabaları sonucunda fark yarattııklarında yönetim tarafından fark edilmesinin ve bunun bir şekilde ifade edilmesini beklerler.

Çalışanların işletmeler tarafından eğitilmesi ve gerekli konularda yetiştirilmesi günümüzde yaygın olarak kullanılan etkili motive edicilerdendir.

Çalışanların eğitim faaliyetlerinden yararlanmasında fırsat eşitliğinin gözetilmesi ve adil davranılması, işletmeye olan bağlılığını artma açısından önemli olmaktadır.

Bireyin göstereceği çabanın ona bazı ödüller kazandıracağına büyük ölçüde inanmalıdırlar.

Motivasyonun devamlılığı personelin kendisini motive edebilecek düzeye getirilmesi ile söz konusudur.

MotivaCraft

Written by

Motivacraft, oyunlaştırma teknikleri ile çalışanların iş hayatındaki motivasyonel problemlerini, davranış değişikliğini hedefleyerek çözen bir platformdur.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade