Oyunlaştırma Teknikleri Şirketlere Ne Kazandırır?

MotivaCraft
Aug 15, 2019 · 1 min read

Oyunlaştırma etkili bir şekilde uygulandığında, şirket ve tüm çalışanlar için şaşırtıcı avantajlar sağlayabilir. Her çalışan gösterdiği performansın farkına varılmasını ister, böylece oyunlaştırma kullanıldığında hedeflere daha kolay ve istekli bir şekilde ulaşabilir ve farklı görevler için ödüller kazanabilir.

Çoğu insan doğal olarak yaptıklarından dolayı ödüllendirilmek ister. Bir ödül sisteminin uygulandığı işyerlerinde katılım ve motivasyon doğal olarak artar. Ayrıca sıradan ve herkesin yapmaktan kaçındığı görevler, örneğin toplantı notu yazmak vb. daha keyifli hale getirebilir, çünkü sonunda kazanılacak bir şey vardır.

Oyunlaştırma ile çalışanlar kişisel düzeyde fayda sağlarken ve şirket daha iyi pazarlama, daha etkili müşteri hizmetleri, daha iyi ve mıotive çalışan satış ekibine sahip olarak piyasanın ve rakiplerinin bir adım önünde olacaktır.

Oyunlaştırmayı kullanmanın birçok faydası vardır ve doğru bir şekilde kullanıldığında, herkes için eğlenceli ve çekici bir ortam sağlayabilir, böylece işleri daha keyifli hale getirebilir.

Bu keyifli ortam çalışanların başarıya ve hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla çaba göstermesini tetikleyecektir.

Oyunlaştırma artık dünyanın her yerindeki büyük şirketlerin arzu edilen sonuçlara ulaşmak için kullandığı en iyi ve etkili araçlardan biri.


Originally published at https://www.motivacraft.com.

MotivaCraft

Written by

Motivacraft, oyunlaştırma teknikleri ile çalışanların iş hayatındaki motivasyonel problemlerini, davranış değişikliğini hedefleyerek çözen bir platformdur.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade