Oyunlaştırmayla kriz yönetimi

MotivaCraft
Aug 15, 2019 · 1 min read

Dijital iş dünyasının yeni nesil çalışanlarının davranışlarını, oyunlaştırma modeli ile yeniden tasarlamak mümkün. Bu model ile her bir çalışanın duygusuna hitap ederek motivasyonlarını sağlayabildiğiniz gibi onlara iş süreçleriyle ilgili deneyim yaşatarak öğrenme konusunda da destek olabilirsiniz. Bu konuda alanında uzman kişilerce kaleme alınmış ve uygulama pratikleri bulabileceğiniz çalışmaları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

“Digitalage” 2018 Kasım ayı sayısında yayımlanan “Kriz Döneminde bir çıkış yolu olarak: Oyunlaştırma ve İçsel Motivasyon” yazısı proaktif iş çözümleri arayanlar için faydalı bilgiler içeriyor. Ülke olarak yaşadığımız bu kriz dönemini birbirinden orijinal oyunlaştırma fikirleriyle fırsata çevirmek için bu dinamik iş modeli ile hala tanışmadıysanız, şimdi tam zamanı…


Originally published at https://www.motivacraft.com.

MotivaCraft

Written by

Motivacraft, oyunlaştırma teknikleri ile çalışanların iş hayatındaki motivasyonel problemlerini, davranış değişikliğini hedefleyerek çözen bir platformdur.

More From Medium

Also tagged Gamification

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade