เขียนครั้งแรกที่ Medium.com

ไม่มีอะไรมากกว่าจะบอกว่า ได้อ่านบทความผ่าน medium.com สองสามบทความ เริ่มมาสะดุดตา platform กึ่ง blog กึ่ง microblog ของ medium.com ทำให้ต้องมาลองใช้บริการดู ถือว่านี่คือการลองของครั้งแรกนะ
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.