การติดตั้ง Python

โหลด Python

การติดตั้งภาษา Python สามารถดาวโหลดตัวติดตั้งได้ที่ https://www.python.org/downloads/

วิธีการติดตั้ง

หลังจากที่คุณได้ทำการดาวน์โหลดภาษา Python เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการติดตั้งภาษา Python ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การรันโปรแกรมภาษา Python

การรันโปรแกรมที่เขียนในภาษา Python นั้นไฟล์จะต้องถูกบันทึกในนามสกุล .py เพื่อโปรแกรมในภาษา Python เปิด Command line และใช้คำสั่ง python และตามด้วยที่อยู่ของไฟล์ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

รู้จัก Python IDLE

IDLE นั้นเป็น Integrated development environment สำหรับภาษา Python ที่มากับ Software package ของภาษาที่เราได้ติดตั้งไปก่อนหน้า IDLE นั้นเป็นทั้ง Text editor และ Debugger ในเวลาเดียวกัน

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store