ທີມພັດທະນາ ເວັບໄຊໃຫ່ຍໆ ຕ້ອງມີຫຍັງແນ່?

ທີມພັດທະນາ ເວັບໄຊ ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີ 9 ອົງປະກອບໃນທີມ ດັ່ງນີ້:

  • Business People ເປັນຄົນທີ່ວ່າງໂຄງສ້າງດ້ານທຸລະກິດຈັດການໂດຍລວມ
  • Project Manager ແມ່ນຄົນທີ່ຄວບຄຸມດູ ຂອບເຂດ,ເວລາ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
  • Information Archiect (AI) ເປັນຄົນທີ່ອອກແບບໂຄງສ້າງພາຍໃນພວກ UML, ERD or DFD etc
  • Web Interace Designer ເປັນຜູ້ອອກແບບຫນ້າເວັບໄຊແຕ່ລະຫນ້າຢ່າງລະອຽດ
  • Web Graphic Artists ເປັນຄົນທີ່ມີສິນລະປະ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການອອກແບບສະເພາະ
  • Content Designer ເປັນຜູ້ຂຽນເນື້ອຫາ ສ້າງເນື້ອຫາສຳລັບເວັບໄຊ
  • Media Spcialist ແມ່ນຄົນທີ່ສ້າງ Amnimation,Video & Sound ເພາະເທັກໂຕໂລຢີສະໄຫມນິ້ ຕ້ອງການຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະທາງ
  • Web Prorammers ແມ່ນຄົນທີ່ຂຽນ code ຕ່າງໃຫ້
  • Database Engineers ແມ່ນຄົນທີດູແລຮັກສາລະບົບຖານຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານ

ປລ. ເວັບບ້ານເຮົາລະຄົນດຽວເຮັດຫມົດແມ່ນເບາະ ຮາຮາ

Like what you read? Give Khampasith Chanthavong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.