Fredrik Matheson Det er mesteren på NTNU Gjøvik (tidligere HiG) eg har tatt på deltid.
Sebastian
21

Kjempekult. Kanskje Gjøvik vil promotere seg via IxDA Oslo? Vi er veldig greie med de som tilbyr utdanning.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.