Takk for god artikkel, Fredrik: Du setter søkelyset på noe også vi som utdanner designere har…
Ole E. Wattne
42

Takk for gode innspill! Jeg var ikke klar over at masteren på Gjøvik kunne tas på deltid, det var et veldig godt poeng. Oppdaterer artikkelen.

Det ser ut til at vi kommer til å arrangere UXEDU til høsten i Oslo, kunne du vært interessert i å delta/bidra? Målet er å samle de som jobber med interaksjonsdesignutdanning (og lignende) i Norge, på videregåendenivå og i høyere utdanning.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.