ทำ A/B Testing กับแอพของคุณด้วย Firebase Remote Config และ Google Analytics for Firebase
🔥Jirawatee
652

Bubble ด้านบนของ app เดียวที่ผม touch บ่อยๆ คือ Facebook -__-’’

นอกนั้นก็… switch ไป app อื่นเพื่อเสพข้อมูลเรื่องอื่นบ้าง

Like what you read? Give mp3wizard a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.