Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vybral jsem pro vás to nejlepší, co jsme od počátku existence Epizóny stvořili. Ať už jste osoba s epilepsií, nebo zaměstnavatel, který na svém pracovišti někoho s diagnózou zaměstnává nebo o tom uvažuje, věřím, že výběr vám nabízí základní informace o problematice epilepsie a zaměstnání.

Není…


epilepsie epizona rozhovor Klůzová Kráčmarová Mrázek

Výzkum Společnosti E z roku 2020 ukazuje, že celé tři čtvrtiny účastníků dotazníkového šetření vnímají osoby s epilepsií jako rizikové zaměstnance.[1] To poukazuje na poměrně vysoké vnímané stigma o epilepsii ve společnosti. Kde končí možnosti a příležitosti, a kde naopak začínají rizika na pracovišti? Jak se nejlépe vyrovnat s onemocněním…


epilepsie právo zaměstnání práce rozhovor Epizóna Sommerová Mrázek

Jakožto multidisciplinární tým Epizóny vybízíme zaměstnavatele, aby při zvažování, zdali zaměstnat osobu s epilepsií, vycházeli ze skutečných rizik, možností a příležitostí, a odprostili se od předsudků a mýtů, které onemocnění provází. Ke stejnému postoji v souvislosti s pracovním životem vyzýváme také zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, kteří s diagnózou žijí…


Lidé v zaměstnání často ze strachu z předsudků tají, že mají epilepsii. My jsme tu proto, aby se už nebáli. A nejen oni, také jejich zaměstnavatelé a kolegové. Když budou vzájemně vědět, na čem jsou, bude se všem spolupracovat i žít lépe. A když se něco stane, budou připraveni. …

Patrik Mrázek

Ambasador Společnosti E a šéfredaktor informačního portálu Epizóna. Student magisterského programu Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store