Том хүн болох ба цаг ашиглах тухайд
Jargalmaa.A
132

Мундаг байна. Амжилт хүсье. Facebook ээ хаана гэдэг бас л хэцүүхэн шүү. Ажилладаг хүмүүст ч хэрэгтэй зөвлөгөө байна.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.