Channarong Studio ถ้าใช้ windows 10 ต้องต่อจอแยกครับ แล้วใช้สายสัญญาณจาก จอ เสียบเข้าการ์ดจอโดยตรง…
Ammarptn
12

ขึ้นครับจอโน๊ตนุ๊ต แต่จอแยกไม่ขึ้นครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.