ขยาย LVM by @Kamthorn

มุงดูเค้าขยายพื้นที่ LVM กัน

สรุปขั้นตอน by @kamthorn

  1. reboot เพื่อให้ OS เห็นดิสก์ใหม่
  2. fdisk สร้าง /dev/sdc1 แบบ lvm
  3. pvcreate /dev/sdc1
  4. vgextent ubuntu_vg /dev/sdc1
  5. lvextent -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu_vg — root /dev/sdc1
  6. resize2fs /dev/mapper/ubuntu_vg — root
Like what you read? Give Supphachoke Suntiwichaya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.