Chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định và lựa chọn của chính mình.

QC: xe cà phê | xe bán cà phê | xe bán cà phê mang đi


BỨC TRANH NỘI CHIẾN SYRIA, CHUYỆN IS: LỊCH SỬ, NGUỐN GỐC, HIỆN TẠI

Có lẽ, trong chúng ta mỗi buổi sáng đọc tin tức đều nghe về Syria, IS, khủng bố tại Châu Âu, và một cụm từ rất mỹ miều “Mùa xuân Ả Rập”. …


Con biết không, đời ngoài kia không chỉ có trắng và đen, cũng như không đơn giản chỉ có đúng và sai. Đôi khi, có những thứ con biết không đúng nhưng lòng vẫn muốn làm.

Như thể con biết một người đang lợi dụng tình cảm con dành cho…

Dinh-Le Dang

Get more information about me at www.ilur.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store