Писна ми от вашето “дясно”
Ivaylo Yosifov
61

Йес бе, след като проблемите са далеч от базирани върху негативи от конкретна идеология — приоритетите следва да са далеч от идеологичните ни претенции за ‘коя идеология е по-правилна’. В тоя смисъл предпочитам да се концентрирам върху общите ни цели с десни хора по отношения на корупцията, стига те да споделят виждането, че можем да оставим философстването около индивида и обществото по важност за по-ведри времена.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.