A czemu nie zautomatyzować zakupów? Nie będzie ryzyka straty 1h z czasu offline☺
Maciej Maliszewski
1

Tylko kupuje w różnych sklepach. Taki integrator zamawiający by się przydał. Ale to jest space for imprvmt

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.