คือไม่มีอะไรครับพี่ predefined คือพวกชื่อที่ Go builtin มา แต่มันไม่ได้เป็น keyword นะครับ เช่…
Weerasak Chongnguluam
11

ต้องมีคนทะลึ่งไปทำจริงๆนะ ถึงจะรู้ได้ว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วย! ไม่ Compile Error ใช่ไหมนี่

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.