“Hz.Muhammed’in(s.a.s) methetmiş olduğu o kumandan olması ile alakalıydı.”
Eser M.
1

Merhaba Eser Bey,

burada vurgulamak istediğim şey müslüman olan bir padişâhın onu harekete geçiren motivasyonu vurgulamaktır. Çünkü Fetih, bizatihi bununla alakalıdır. Yalnızca maddi dünyayı değil aynı zamanda diğer dünyaları da feth etmesi beklenir. İslam akaidi bunun üzerine dayalıdır. Bizans’a ait eserlerin yakılması veya yağmalanmasını da yasaklayan Fatih’tir. Onların eserlerinden iki medeniyetin mecz olacağı noktayı tespit etmeye çalışmıştır.

Sizinle aynı noktadayız. Hz.Muhammed Cebrail’e Dünya’da makam ne iledir? sorusunu sorduğunda ‘Akıl iledir.’ cevabını almıştır. Aklı ve onun merhalelerini sümen altı etmek gibi bir iddiam olmamıştır, olamaz da.

Burada motivasyon kaynağı önemlidir. Ve Fatih Sultan Mehmed bunun farkındadır.

Selamlar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.