Pięć nowych narzędzi dla Twojej publikacji
Medium Polska
133

Dobrze widzieć, że rozwój idzie do przodu. Czy custom URL jest w fazie rollout? Ewentualnie czy nowa opcja działa tylko w wypadku nowo publikowanych artykułów?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.