To wszystko może mieć sens w przypadku zaglądania do sieci tylko po to by zająć czymś palce…
Filip Appel
11

Myślę, że wszystko zależne jest od założenia. To, że łatwiej opisać często wady to prawda. Jest to po części jak sądzę spowodowane tym, że pozytywy przyjmujemy po prostu, a gdy coś potencjalnie wadzi, frustruje, denerwuje, jest jednocześnie impulsem. Warto zwrócić uwagę, że w tych narzekających na coś artykułach / wpisach nie ma z reguły negacji samego istnienia ani treści, że to i to to zło w czystej postaci bez żadnych zalet :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.