How will you measure your life

เล่มฟ้าคือ How will you measure your life? และเล่มชมพูคือ Managing Oneself

ก่อนจะกล่าวถึงหนังสือ ‘How will you measure your life?’ โดย Clayton M. Christensen เราอยากจะเอ่ยถึงหนังสือเล่มนึงก่อนนั่นคือ ‘Managing Oneself’ โดย Peter F. Drucker

เมื่อครั้งที่อ่าน Managing Oneself ไม่ว่าจะเป็น 2 ปีก่อนหรือ เมื่อกลางปีที่ผ่านมา การตอบคำถามในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกินสำหรับเรา แต่กระนั้นแล้ว โดยที่ไม่รู้ตัว ทีละเล็กทีละน้อย ทำให้การดำเนินชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้น เส้นทางที่ชีวิตที่อยากแผ้วทางค่อยๆปรากฏขึ้นมาทว่ายังเลือนรางมากนัก

จากหนังสือ Managing Oneself ที่คล้ายมหาสมุทรยากจะหยั่งถึง การเข้าใจขึ้นอยู่กับตามกำลังของผู้อ่าน แต่สำหรับเราที่เร่งร้อนอยากตอบคำถามให้ได้เร็วขึ้นแม้เพียงนิด ไม่ว่าอะไรเราก็ยินยอม

นั่นจึงเป็นเหตุที่ได้ ‘How will you measure your life?’ มาไว้ในมือ เพียงหวังจะเข้าใจ Managing Oneself สำหรับเราแล้ว การจัดการตนเองไม่ได้คล้ายลอยอยู่ในห้วงอวกาศ เห็นเพียงแสงดาวที่อยากจะไคว้ขว้า แต่ไร้ซึ่งกำลังเพื่อจะไปถึง

การได้หนังสือเล่มนี้เหมือนเรามีถังออกซิเจนติดไว้ที่หลัง ช่วยให้เราดำได้ลึกขึ้น แต่ก็ยังไม่พอที่จะเข้าใจได้ทั้งหมด ซึ่งเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

ด้วยวัย 25 ที่เพิ่งผ่านมา การได้อ่านหนังสือเล่มนี้คือการได้ให้ของขวัญตนเองอย่างแท้จริง การเข้าใจตนเองมากขึ้น เส้นทางที่ชัดเจนขึ้น การปฏิบัติตนให้ถูกครรลอง จิตใจที่ว้าวุ่น ระบบความคิดที่สะเปะสะปะค่อยๆถูกร้อยเรียงประดุจการลากเส้นต่อจากจุดนึงไปอีกจุดนึง ท้ายสุดเป็นภาพวาดที่มีโครงร่าง และเหลือเวลากับการลงแรงคอยเติมเข้าไปให้สมบูรณ์

โครงร่างนั้นก่อเกิดขึ้นมาได้ด้วยการตั้งคำถามกับชีวิต และการจะมีโครงร่างที่ชัดเจน หาใช่เกิดจากการอ่านเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลจากการกระทำ เป็นผลจากห้วงเวลาที่ผ่านการครุ่นคิด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน

โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเรียกร้องความสำเร็จที่ไวขึ้น กระแสโลกที่หมุนเปลี่ยน การยืนหยัดอย่างมีหลักการจะไม่ทำให้เราหลงกระแส ตัวเราเองนั้นก็เคยรีบร้อนจนเหมือนลอยเคว้งอยู่กลางความมืดด้วยความกังวลที่อยากไปถึงดวงดาวให้เร็วขึ้นแม้เพียงนิดก็ยังดี โดยหลงลืมหลักการที่เคยยึดไว้


“ขออย่าได้กังวลกับ
ความสำเร็จส่วนตนที่คุณสร้างมา
หากจงคำนึงว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
มีผู้คนเท่าใดที่คุณช่วยให้พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น”

How will you measure your life?