örnek olacağım gençlerden yavaş yavaş vazgeçiyorum
Artık Hepimize Bir Fatih Terim Lazım
Entre-pire
122

Burada bahsedilen gençlerden biri olarak benim için bu çok kötü bir haber.. Başka bir çözüm bulunamaz mı acaba.?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.