İnovasyon Yönetiminde İşbirliği

Mujgan
Mujgan
Apr 20, 2019 · 2 min read

Önceki makalemde işbirliği yönetimi için öncelikle paydaşlarınızı doğru analiz etmeniz gerektiğini söylemiştim. Şimdi devam etmek istiyorum.

Öncelikle; 2015 yılından bu yana içerisinde Türkiye Delegesi olarak, yer almaktan onur duyduğum; ISO/TC 279 innovation management system çalışma grupları olarak hazırladığımız ve ISO tarafından yayınlanması kabul edilen standart hakkında bilgi vermek istiyorum.

Şubat ayında ilk yayınlanan standartlardan olan; ISO-56003:2019 stratejik işbirliği yönetimi kılavuzunu verdiğim bağlantıdan (https://lnkd.in/gUwZUYe) dan satın alabilirsiniz. Peki neden bu standartı satın almalısınız? İnovasyon yönetiminde neden işbirliğine ihtiyacımız var? İhtiyaç listesini şöyle sıralayabiliriz;

 • Riskleri (finansal risk dahil) paylaşmak
 • Pazara çıkış süresini azaltmak
 • Maliyetleri düşürmek
 • En iyi uygulamayı oluşturmak
 • İmajı veya itibarı arttırmak
 • Kendi yatırımlarımızı azaltmak
 • İç takımları motive etmek ve birlik oluşturmak
 • Kıyaslayarak öğrenmek

Tabi ki bu listeye siz de ilaveler yapabilirsiniz….Peki işbirliği yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle; bu işbirliği için ev ödevinizi yapmalısınız. Aşağıda; ev ödevinizin başlıklarını veriyorum. İnovasyon stratejinize göre, her bir paydaşınız için bu liste biraz farklılık gösterebilir.

 • Ortaklığın program ve hedefleri
 • Gizlilik
 • Yönetim (organizasyon, roller, sorumluluklar ve yetkiler )
 • Fikri mülkiyet hakları paylaşımı
 • Sonuçların yayılımı
 • Gözden geçirme- iyileştirme
 • Sonlandırma
 • Hukuk ve uyuşmazlık çözümü

İşbirliği yönetimi, amatörce yapılacak bir şey değildir. Planlı ve sistematik bir faaliyettir. Ben bu faaliyetlere 3 ADIMDA İŞBİRLİĞİ İNŞAASI diyorum. Sırası ile bu başlangıç aşamalarını sıralamak istiyorum.

1. Amacınızı belirleyin ve netleştirin : Bu aşamada paydaşlarınızla işbirliği içerisinde işbirliğinin vizyonu inşa edecek şekilde potansiyel dış kaynak sağlayıcıların kimler olduğunu belirleyin, bu konuda ön bilgiler için hazırlık yapın.

2. Görüşmeyi başlatma ve inşaa etme: Potensiyel paydaşlarınız ile doğru bir başlangıç yapmak için, doğru zamanı ve doğru aracı insanı bulun. Bu aracı doğru insan, paydaş adayınıza sizinle çalışması için yüreklendirecek kişidir. Uzun dönem işbirliği, katılım ve süreklilik inovasyon için zorunludur. Bu sebeple, uygun yapılar ve mekanizmalar kurmalısınız. Uygun yapı-mekanizma sadece her iki tarfında kazandığı amaç ve hedefler üzerine kurulur unutmayın.

3. İşbirliği programını veya projesini başlatın, yönetin ve dönem dönem gözden geçirin: Faaliyetlerinizi planlı bir şekilde başlatın ve eğer birbirinizi daha önce tanımıyor iseniz, hiç birlikte bir şeyi gerçekleştirmemiş iseniz sadece bir proje için bu işbirliğini başlatın. Sonrasında da, işbirliğinizin etkilerini gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Sonucu ölçülebilir göstergeler ile değerlendirin. (Ne kadar kaynak kullandınız? Projenizin başarısı neydi? v.b)

Size değer katacak inovasyon işbirlikleri dileklerimle,

Müjgan ÇETİN, Nisan 2019, İstanbul

Önemli not: İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR isimli kitabımdan alınmıştır. Kitabımı referans vererek alıntı yapabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store