Men 2017-yildan buyon freelancerlik qilib kelaman. Shu paytgacha 20 ga yaqin interview topshirgan bo’lsam, shulardan atigi 6 tasida muvaffaqiyatli o’tganman. Albatta, bu yerda kichik va tez amalga oshirilgan ishlar kiritilmagan.

Lekin shu 20 ga yaqin interviewning har birida kamida 1 ta muhim narsani o’rganib olardim. Chunki siz qanchalik tayyorlangan bilan…

Agar siz Microsoft Windows Insider bo’lmasangiz xozirning o’zida W.Insider saytiga kirib ro’yxatdan o’tishingiz mumkin va siz o’zingizning tanlovingizga qarab Windows yangilanishlarini barchadan oldin olishingiz mumkin.

Windows Insider dasturining asosiy maqsadi shaxsiy kompyuterini yaxshi ishlataoladigan va texnik tarafdan bilimlarga ega bo’lgan “geek”larni Windows 10 operatsion sistemasini kelajagi uchun yordam berishlariga imkoniyat…

A. Muminjon

Full-Stack Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store