“Això no és la vida” CARTA AL MERLÍ BERGERON
Martí Rodríguez Vidal
118

Totalment d’ acord. No he vist la serie i no crec que la vagi a veure, pero comparteixo la teva visió de que aquesta serie transmet un missatge totalment irreal (amb el que he pogut lletgir de la teva crítica) Saluts!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.