Kedilerin Gözlerindeki Akıntı ve İltihaplanma

Murat Çileli
Jun 16, 2019 · 2 min read

Özellikle yavru kedilerde görülen göz akıntıları ve iltihaplanmalar kedinin gözlerini kaybetmesiyle sonuçlanabilir ama eğer erken önlem alınırsa pisiniz kısa sürede iyileşebilir.

Bir kaç gün önce İrmik Bey isimli Persian / Chinchilla cinsi kedimin sağ gözünde ciddi bir akıntı başladı. “Flat Faced” yani “Düz Suratlı” tür olarak bilinen kedilerde göz akıntısı oldukça normal ancak akıntıyla beraber sağ gözünü diğerinden daha fazla kısıyordu. Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi, yüzünün sağ tarafındaki tüyler, akıntının etkisiyle kızılımsı bir renge dönüştü.

Zaman kaybetmeden, eczaneye kedi için kullanılabilecek bir göz damlasının olup olmadığını sordum. Eczacı, hiç tereddüt etmeden TOBRASED isimli göz damlasını önerdi.

Sabah ve akşam olmak üzere, günde iki defa ikişer damla şeklinde kullanımla İrmik Bey’in gözü üç gün içinde düzeldi.

İster kendi kediniz olsun, ister sokakta bulduğunuz bir kedi; eğer gözlerinde benzer bir akıntı görürseniz eczaneden alacağınız 4,75 TL’lik göz damlasıyla, ileride körlüğe kadar gidebilecek bu sorunu çok geç olmadan çözebilirsiniz.

Not: Veteriner değilim, sadece kendi tecrübelerimi yaplaşıyorum. Kediniz ile ilgili benzer bir durumda lütfen önce veterinerinize danışın.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade