Sessiz Mouse Nasıl Yapılır?

Murat Çileli
Jun 16, 2019 · 3 min read

Hani çocukken gürültü yaptığınızda “Evladım yapma şunu, kafam şişti” diyen yaşlılar vardı ya… İşte bazen 35’inize bile gelmeden o amcaları anlama fırsatınız olur.

Hayatımın bilgisayar başında geçmesinden midir bilinmez, fare tıklaması sesine karşı bir antipati geliştirdim. Öyle ki, tık sesi duymamak için bazen yapılacak işleri erteliyordum. Bir saat kadar fare tıklaması dinlemek, beni bir Jack Torrance haline getirebiliyordu.

Sessiz mouse arayışlarım, girdiğim dükkanlarda “Tık sesi yapmayan mouse var mı?” diye sormamın akabinde tezgahtarların bıyık altından gülüşmeleriyle son buldu. İnternette bir kaç tane ürün bulduysam da ya gözüm tutmadı ya da fiyatı pahalıydı.

Önemli Güncelleme: Bu makaleyi yazdıktan kısa bir süre sonra ASUS WT425 modelini buldum ki; sessizlik, kullanılabilirlik ve fiyat açısından mükemmel. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz.

Araştırmalarım sonunda SnapGuide’ın bir makalesine rastladım ki, yazdığına göre herhangi bir standart fareyi sessiz hale getirebiliyorsunuz. Ben de kolları sıvayıp bu tekniği kendi farem üzerinde uyguladım ve ekran görüntüleriyle beraber deneyimlerimi paylaştım.

Modifikasyon yapacağım fare, kablosuz A4 Tech G7 630 modeli. İhtiyacımız olan aletler: Tornavida, bant, cımbız, makas, kedi.

İlk olarak farenin vidalarını sökerek elektronik karta ulaşıyoruz. Bizim ilgileneceğimiz bölüm tuşların altına denk gelen switch kapağı olacak.

Üzerinde beyaz bir plastik bulunan zımbırtının (switch) kapağını araya tırnağınızı sokarak açıyoruz.

Dikkat! Kapağı çıkarmaya çalışırken switch’i bütünüyle karttan sökmemeye özen gösterin.

İşte bizim ses çıkaran yaramazımız burada…

Şimdi küçük bir bant parçası kesiyoruz. Kestiğimiz bandı, metal düzenekte bulunan tırnağın altına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Hayır, fotoğrafta bandın tırnağı da kapladığını biliyorum. Hangi metodun daha iyi sonuç vereceğini görmek için bir kaç farklı yöntem denemiştim. Bandın, düzeneğin dışına taşması ise hiç sorun değil.

Şimdi switch kapağını tekrar takacağız. Cımbızımız ile beyaz plastiği switch kapağına tekrar tekrar yerleştirin.

Bu arada, bu beyaz plastiğin çok kolay kaybolabildiğini ve bir buçuk saatinizi yerlerde sürünerek geçirebileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

Switch kapağını tekrar takıyoruz ve aynı işlemleri farenin sağ tuş switch’ine de yapıyoruz.

Hepsi bu kadar! Artık “0” (yazıyla sıfır) desibel ile çalışan bir fareniz var. Başlangıçta farenin tuşlarına normalden biraz daha baskı uygulamanız gerekebilir ancak switch zamanla alışarak uygun bir rahatlığa kavuşuyor.

Diğer yandan böyle bir kullanımı çok “kullanışlı” bulmayabilirsiniz. Şahsen ben sonucundan çok memnun kaldım.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade