Hammaddenin sömürge ülkelerden bedava iş gücü ile alınıp işlenerek ürün haline getirildiği, bu içeriğin yüksek fiyatlarla yine sömürge ülkelerdeki insanlara satıldığı dönemdir aynı zamanda Sanayi Devrimi Dönemi
“Content is king”
Murat Canbaz
21

16. Yüzyılda İngilizleri sanayi devrimine taşıyan “sömürü” bugün bilişim devrimi sürecinde büyük sermaye sahibi yatırımcıların politik argümanı olarak çalışmaya devam ediyor. Üretim çıktılarını satabilmek için ülkelerin genleri ile rahatça oynayabilen devlerin, bu çalışmaları “strateji” ve “marketing” adı altında kolayca gerçekleştirebildiklerini gözlemleyebiliyoruz.

Like what you read? Give Murat Canbaz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.