ActiveRecord modellerini projeler arası paylaştırmak

Murat Baştaş
Jul 5, 2019 · 3 min read

Günümüzde microservis, dağıtık uygulamar.. vs popüler olmaktan ziyade, otomatik ölçeklenen uygulamalar geliştirmek için gerekli bir yaklaşım halini aldı. Geliştirdiğimiz uygulamanın farklı görevleri olan kısımlarını farklı uygulamalar olarak dağıtabilmek için projeleri bölmeye başladık. Ben de böyle bir ihtiyaçtan yola çıkıp kompleks bir yapısı olan ve refactor gerektiren bir rails uygulamasını görevlerine göre ufak uygulamacıklara bölmeye başladım. Bunu yaparken en önemli sorunum kod kopyalamadan(duplicate) etmeden bu işin altından nasıl kalkarım, daha güzel bir deyişle data modelimi birden fazla rails ve ya rails olmayan projeler arasında nasıl paylaştırırım sorusuna odaklandım. Denemelerim sonucunda sadece ActiveRecord sınıflarını taşıyan bir ruby gem’i yaparak, bu gem’i bir rails projesi, bir sinatra projesi, bir de saf ruby betiği ile kullanabilir hale getirdim. Bu yazıda bulgularımı bir rehber niteliğinde paylaşmak istiyorum.

ActiveRecord sınıflarını taşıyan bir ruby gem’i

Yeni bir ruby gem’i oluşturmak için bundle bize aşağıdaki gibi bir template veriyor.

➜ bundle gem models
...
create models/Gemfile
create models/lib/models.rb
create models/lib/models/version.rb
create models/models.gemspec
create models/Rakefile
create models/README.md
create models/bin/console
create models/bin/setup
create models/.gitignore
create models/.travis.yml
create models/.rspec
create models/spec/spec_helper.rb
create models/spec/models_spec.rb
create models/LICENSE.txt
create models/CODE_OF_CONDUCT.md
# :)
➜ mv models models_rb

Tüm uygulama kodlarımızı lib dizini içinde yazacağız. Örnek olarak Student adında bir ActiveRecord modeli oluşturup diğer projelerimizde bunu kullanacağız. Öncelikle .gemspec dosyasında gerekli satırları düzenledikten sonra Gemfile’a ‘activerecord’ gem’ini ekliyoruz.

# Gemfile

source "https://rubygems.org"

gem "activerecord", "~> 5.0"

# Specify your gem's dependencies in models.gemspec
gemspec

dizini altında da Student sınıfını oluşturup dosyasında ederek gem’i paketleyebiliriz.

# lib/models/student.rb
require "active_record"

module Models
class Student < ActiveRecord::Base; end
end

# lib/models.rb
require "models/version"
require "models/student"

module Models
class Error < StandardError; end
end

Gem’i paketleyip rubygems’de yayınlamak isterseniz gerekli adımları şuradan öğrenebilirsiniz. Biz şimdilik yerel adres üzerinden diğer projelerimize dahil edeceğiz. Fakat .gemspec dosyamızdaki değeri komutundan dönen dosyaları e dahil ettiği için ve komutlarını çalıştırmak gerekiyor.

Veritabanı oluşturalım

Basit bir örnek olacağı için sqlite3 ile bir veritabanı oluşturacağım. Bunun için adında bir dizin açarak içinde komutunu çalıştırıyorum ve aşağıdaki sql ile students tablosunu oluşturuyorum.

CREATE TABLE students(
id INT PRIMARY KEY NOT NULL,
name TEXT NOT NULL
);

Tablo oluşturduktan sonra kontrol amaçlı komutunu çalıştırıyor ve tablo göründüyse komutu ile çıkıyorum.

Saf ruby betiklerinde nasıl kullanırım?

Başka bir dizine giderek bir dosyası oluşturalım.

Satır içi bundle

Bir projeye edilmiş bir gem’i dahil etmek için ilk akla gelen yöntem diyerek bir oluşturmak olabilir ama bu sadece bir dosyalık betik olacağından yeni öğrendiğim kullanarak devam edeceğim. Bu işimizi çok kolaylıştıracak. dosyasına aşağıdakileri ekleyelim.

# app.rb
require 'bundler/inline'

gemfile do
source 'https://rubygems.org'

gem "models", path: "../models_rb"
gem "activerecord"
gem "sqlite3", "~> 1.4"
end

ActiveRecord::Base.establish_connection(
adapter: "sqlite3",
database: "../database/app.sqlite3"
)

puts 'Gems installed and loaded!'
puts "Total student: #{Models::Student.count}"

Models::Student.create id: Models::Student.order(id: :desc).limit(1).first.id + 1, name: "murat"
puts "Total student: #{Models::Student.count}"

Ve ruby dosyamızı komutu ile çalıştırabiliriz. Göreceğiniz üzere ActiveRecord modelimiz saf bir ruby betiğinde kullanılabilir halde.

Not: Gerçek hayatta veritabanımızı düzgün oluşturacağımız id değerini biz vermeyeceğiz.

Sinatra

Basit bir sinatra projesi oluşturalım.

➜ cd .. && mkdir sinatra_app && cd sinatra_app
➜ bundle init
Writing new Gemfile to sinatra_app/Gemfile

Gemfile’a aşağıdakileri ekleyip çalıştıralım.

# Gemfile

gem "models", path: "../models_rb"
gem "sinatra"
gem 'sinatra-activerecord'
gem "rake"
gem "json"
gem "sqlite3", "~> 1.4"

Ve app.rb adında bir dosya açıp aşağıdakileri ekleyelim.

# app.rb
require "sinatra"
require "sinatra/activerecord"
require "json"
require "models"

set :database, {adapter: "sqlite3", database: "../database/app.sqlite3"}

get "/" do
content_type :json
Models::Student.all.to_json
end

Ve aşağıdaki şekilde çalıştıralım,

➜ bundle exec ruby app.rb

Şimdi tarayıcımızdan adresine gittiğimizde veritabanına eklediğimiz öğrencileri json olarak göreceğiz.

Rails

Bir rails uygulaması oluşturalım, pratik olsun diye flag’i ile oluşturacağım.

➜ cd .. && rails new rails_app --api -B -T

➜ cd rails_app

Gemfile’a gem’imimizi ekleyelim.

# Gemfile
# ...
gem "models", path: "../models_rb"

komutunu çalıştırıp diye bir rota oluşturalım.

➜ rails g controller home index

metoduna aşağıdakini yazalım.

# home_controller.rb

# ...
def index
render json: { students: Models::Student.all }
end
end

Ve son olarak ‘da sqlite database adresimizi güncelleyip komutu ile sunucusunu ayağa kaldıralım. Ve tarayıcımızdan adresine gidip öğrencilere bakalım.

Son

Artık gibi bir gem geliştirip tüm ActiveRecord sınıflarımızı yazarak, birden fazla, farklı tipte uygulamada ortak akıl kullanabilir olduk. Faydalı olması dileğiyle.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store