Bir inovasyon bulmacası
kayam
512

Önce kuyuyu su ile doldurun, 
ardından ocağa hava dolu şişme yatak (illa ki teknik olarak böyle bir ekipman vardır, ben şişme yatak demeyi tercih ettim.) bağlayın ve suda yüzer hale getirin.

Suyu tahliye ettiğinizde güvenli bir şekilde ocağı kuyuya taşımış olursunuz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.