evet size dedim hocam.
rentbey (#evet) yeah
2

Ülkem dışındaki bir yerde kendimi ülkemden daha güvenli hissetmemden darbeci olduğum çıkarımını yapabildiğinize göre bence daha fazla devam etmeye gerek yok. Zaten, kim olduğu belli olmayan, ama varolma amacını ismi olarak özetlemiş birinin paranoyak itham ve çıkarımlarına cevap yetiştirmeye çalışarak vakit kaybetmek benim hatamdı. Bu hataya daha fazla devam etmeyeceğim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.