Makaleninin İlk Yayımlanma Bilgisi: 5 Haziran 2013 tarihinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuş, sempozyum kitabında özeti yayımlanmıştır.

Makalenin İkinci Yayımlanma Bilgisi: Ertürk, M. (2013). Grafik Sanatlardan İletişim Tasarımına, Basım Dünyası, 83 (48–50).
Ertürk, M. (2014).
Görselle İletişim Tasarlamak, Basım Dünyası, 84 (46–49).

Yirmi birinci yüzyılın gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri birçok alanın tanımlarını genişletmekte ve yeniden şekillendirmektedir. Sanat ve tasarım alanlarındaki sınırların ortadan kalkmaya başladığı günümüzde iletişim teknolojileri geliştikçe grafik tasarım da değişmekte, disiplinlerarası etkileşim ile yeni teknolojilerin etkin olduğu bir iletişim disiplini olarak kendini yenilemektedir.

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaşamımızın…


Bu yazınının amacı Türkiye’de sanat ve tasarım eğitimi veren kurumlarda verilen tipografi eğitiminin geliştirilmesine yönelik düşünceleri ortaya koymak, problemleri tespit etmek ve onları belli başlıklar altında toplayarak yapılacak tartışmalara katkı sağlamaktır. Yapılacak her katkı tipografi eğitimine ilişkin düşüncelerin bir sistematiğe oturması açısından önemlidir. Bu amaçla tipografi eğitimine ilişkin belirlenen başlıklar açıklamaları ile aşağıda verilmiştir.

Makalenin Yayımlanma Bilgisi: 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi’nin 30. sayısında yayımlanan Türkiye’de Tipografi Eğitimi Üzerine adlı makalenin yeniden gözden geçirilmesiyle oluşturulmuştur.

Tipografi Derslerinin Kredi ve Saat Durumları

Ülkemizin tipografi alanındaki durumuna öncelikli olarak tasarımcı yetiştiren eğitim kurumlarından başlamak ve ilgili bölümlerin ders programlarında yer alan tipografi derslerinin ağırlığına bakmak yerinde olabilir. Yazının ilerleyen bölümlerinde değinilen meseleleri değerlendirirken aşağıda yer alan veriler neden-sonuç ilişkisini kurmamızda yardımcı olabilir. …

Murat Ertürk

visual communication designer and lecturer | www.muraterturk.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store