Türkiye’de IT Departmanı ve Help-Desk (Sektöre atılacaklara tavsiyeler.)
Yuri Korolyov
1337

Aynı sorunları yaşına bir sistem yöneticisi olarak kendi geliştirdiğim basit bir web tabanlı çağrı takip sistemi ile sorunu çözdüm. Sistem üzerinden kullanıcıların ve firmaların çağrı durumlarını kontrol ve takip edebiliyorsun.

Like what you read? Give Murat Gokce Suzen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.