Singleton (Tek Nesne) Tasarım Deseni

Murat Süzen

Singleton (Tek Nesne) tasarım deseni, bir sınıfın uygulama yaşam süresince tek bir örneğini oluşturmak için kullanılır. Ayrıca sınıfın global bir erişim seviyesine sahip olmasını garanti eder. Singleton ile tasarlanan sınıfın yapıcı metodu private olarak tanımlanacağı için “new” anahtar kelimesi ile bir sınıf örneği oluşturulamaz. Aşağıdaki örnekteki gibi kullanımı mevcuttur.Uygulamayı çalıştırdığınızda Random sayıların aynı olduğunu göreceksiniz. Proje örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade