Visual Studio Code ile Asp.Net Core Web API ve EntityFramework.Core Kullanımı

Murat Süzen

Merhabalar, bu yazıda son zamanlarda ilgilenmeye başladığım Asp.Net Core ile ilgili Web API projesinde EntityFramework.Core kullanımına değineceğim. PowerShell ile projemizi oluşturacağımız dizini mkdir komutuyla ekleyelim.

.NET Core SDK kurulumunu yapılması gerekmektedir. Kurulum tamamlandıktan sonra komut satırına dotnet komutuyla versiyon numarasını kontrol edebiliriz.

dotnet new webapi komutu ile yeni bir Web API projesi oluşturuyoruz. dotnet restore komutu ile ilgili package’lar indirilir. Daha sonra dotnet build komutu ile proje build yapılır.

Projeyi Visual Stuido Code ile açmamız için . Code komutunu kullanabiliriz. Bu şekilde projemiz bulunduğu dizinden Visual Studio Code ile açılmış olur.

Uygulamayı çalıştırmak için dotnet run komutunu kullanıyoruz.

Postman ile values kontrolüne get metodu ile istek gönderiyoruz.

Projemizin test ederek çalıştığını görebiliriz. Daha sonra EntityFramework.Core paketini yüklememiz gerekiyor. Paketi yüklemek için dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore ve dotnet add package — version 1.0.0-msbuild3-final Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools komutlarını çalıştırıyoruz. Paketler yüklendikten sonra uygulamayı tekrar dotnet restore komutu ile restore yapıyoruz. Bu şekilde EntityFrameworkCore paketi yüklenmiş ve kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Proje içerisinde Models klasörü açıp yeni bir .cs dosyası oluşturup Context yapımızı hazırlıyoruz.

Ben bu projede Northwind veritabanını kullanıp Customer tablosunu web api ile listelemek istediğim için Customer.cs sınıfımızı oluşturuyoruz.

Daha sonra yeni bir controller oluşturup CustomerController ismini veriyoruz ve get metodunu yazıyoruz.

Uygulamayı tekrar build yapıp çalıştıralım ve postman ile ilgili servisi çağıralım.

Bu şekilde verilere erişmiş oluyoruz. Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade