Başarılı insanların size söylemediği bir şey var!
Alemsah Ozturk
1967

Başarı hakkında yazılan yüzlerce yazının başarı hakkında hazırlanan TED videolarının kısa bir özeti ve bence herkes okumalı hatta aklında başarı kelimesi geçen herkes google amca başarı hakkında araştıran herkesi bu yazıya yönlendirmeli bing amca yada millet hangi arama motoru ile arıyorsa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.