Zahmet Et ve Dene!
Mustafa Gerdan
536

Denemekten korkan biri olarak yazınız ve olanlar ufuk açıcı notlar alıp paylaşırsanız daha çok ufkum açılacağı kesin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.