Amerika’ya Nasıl Göçülür?
Mustafa Gerdan
315

Uzun falan diyorsunuz yazıya ama en azından kendi açımdan söylemek gerekirse tecrübe yaşanmışlık koktuğu için bitsin istemedim.

Like what you read? Give Mürsel Aydın a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.