مشره خفه چې نه شې

مشره خفه چې نه شې

نن د بدها په خاوره

د ستر بابا په خاوره

د ادم زاد د لاسه

په ادم زادو باندې

بلها ظلمونه کېږي

په رڼا ورځ قتلېږي

ستا نظريه پالونکي

ستا نظريه خرڅوي

يو څو په نوم رهبران

د پښتنو د قتل

بس تماشې ته ولاړ

نه له خُلې اُف وباسي

نه يې له لاسه نيسي

نه يې غندنه کوي

مشره خفه چې نه شي

نن مونږ بې څوکه شولو

نن مونږ بابا وبايلو

نن نظريه لاړله

د تشدد نظريې وګټله

د محبت فلسفې سر وخوړو

د کالو خان په خاوره

د ګجو خان په خاوره

محبت قتل شو

انسانيت قتل شو

خو هېڅ چا غږ ونکړو

څوک سياست ته غله دي

څوک د کرسۍ په طمع

څه پکښې دين خرڅوي

څوک د جنت په خاطر

بل مشالونه وژني

د چا ګلونه وژني

مشره خفه چې نه شې

د هندوکش په لمن

د اباسين په غاړه

چغې نعرې جوړې دي

په يو چا تور پورې دے

يو چا اعلان کړے دے

يو څوک په دار خېژوو

ځکه مودې شوي دي

څوک په دار شوي نه دي

په دار ختونکے سړے

په چغو چغو وايي

ما په دار کړئ

ما په دار کړئ

چې منصور خلکو ته ياد شي

مشره خفه چې نه شې

ستا مشري خوښه ده

ستا اسمبلي خوښه ده

ستا نظريه ورکه شوه

ستا فلسفه ورکه شوه

تا له کسان پکار دي

بس انسانان پکار دي

چې تا له چغې وهي

ستا د کرسۍ په خاطر

پړ او وړ هم نه ګوري

بس خو چې ته څه وايې

هغه د دوي لپاره

حرف اخر ګرځېږي

مشره په داسې حال کښې

ستا فېصله چرته ده

د ولي خان په خاوره

د غني خان په خاوره

د اېمل خان په خاوره

د دريا خان په خاوره

د خوشحال خان په خاوره

يو خوا انسان پروت دے

د حېوانانو منځ کښې

په چغو چغو وايي

په لېونيو سپو کښې راګېر يم

جانان په غټو غټو ګوري ما ترې خورينه

محمد عمران اومشتاق احمد دراني

کراچۍ۱۶ اپرېل ۲۰۱۷