Docker Compose İle Rüya Gibi Bir Geliştirme Ortamı
İbrahim Gündüz
421

Ellerin sağlık İbrahim.

Biz bunu CI ve CD süreçlerinde kullanıyoruz.

“docker-compose” un bir de scale diye bir olayı var ki efsane. Yalnız ip veya port tanımı yaptıysan “scale up” yapamıyorsun.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.