Image for post
Image for post
Man As Thep

Yazan biri olarak yazmasaydım ne olurdu diye sorguladım. Geçen yıllar içinde tüm düşünce ve fikirlerimi yazmasam ne kaybederdim? Ya da neleri kazanamamış olurdum? Dahası sadece ben değil, benim yazılarımı okuyan insanlar ne kaybederdi? Sonuçta bir filozof ya da bilim insanı değilim. Hayatın sırrını vermiyorum. O zaman ne diye yazıyorum? Yazmasam ne olurdu?

Öncelikle sadece blog yazmak değil, yapılacaklar listesi yazmanın bile sayısız faydasını gördüm diyebilirim. Aklımda dönüp duran işleri, fikirleri ve düşünceleri kağıda dökünce artık onları unutacağım veya hatırlamazsam nelere mâl olacağı endişesinden kurtulur oldum. …

About

Mustafa Gerdan

Entrepreneur / www.wolony.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store