Medium’u Yeniden Odaklamak
Medium Türkçe
37713

Türkçe yazan bloggerlar olarak ‘Türkçe Yayın’ isimli yayından devam ediyoruz. Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

Like what you read? Give Mustafa Gerdan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.