This story is unavailable.

Dediğin eksikliği ben de hissediyorum, haklısın. Ama çok fazla sorumluluk arasında araştırarak yazmaya vakit ayırmak benim gibi biri için çok elzem gelmiyor. Akademisyen arkadaşlara bırakıyorum o görevi 🙂

Like what you read? Give Mustafa Gerdan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.