Ben de insanların multitasking çılgınlığı nedeniyle yazı yazarken, çalışırken veya spor yaparken…
Ayhan KORKMAZ
31

Devamlı buluşabildiğiniz birkaç arkadaş haftada bir biraraya gelip başlayın derim. Bi konu belirleyip bir hafta sonra buluşun. 15 dk da olsa konuşun. Eminim güzel şeyler çıkar. İlk dinleyiciniz olurum. 🙂👍🏻

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.