Hayalsiz Yaşamak

İnsanlar tanıyorum, hayalsiz, yarınsız, öylesine… Bir bardak çay kadar kıymeti olmayan. Öylesine doğmamış ama ölesiye yaşamayan. Köşede unutulmuş, bakınca iç burkan eski bir eşya gibi insanlar. Hayalsiz, yarınsız, öylesine. Korktuğum ölesiye, ölümden çok hayalsiz yaşamak.


Like what you read? Give Mustafa Gerdan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.