Abi ingilizceyi nasıl, nereden öğreniyorsun kaynaklarıyla -kitap, app- vs.
Oğuz Akankan
11

İngilizce’yi okulda öğrenmiştim. Bizim zamanımızda kasetler vardı, kasedi ters çevirip geri sarar bi daha dinlerdik 🙂 Burada da bol bol pratik yapıyorum.

Videolarla ilgili kritiğini dikkate alırım. Teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.