Sizin yaklaşımınızda doğru noktalar olsa da, üniversiteyi bırakmayı tavsiye etmenize katılamam.
Nemotica
1031

İnsanı büyüten hayatın kendisi bence. Kampüste büyümeye gerek yok. Hatta kampüs dılı daki hayat insanı daha hızlı olgunlaştırır düşüncesindeyim. Üniversite bir çeşit sanal alem. Gelen harçlıklarla ve burslarla yaşanan, gerçek hayatla henüz yüzleşilmeyen zamanlar. O yüzden katılamıyorum size.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.